Суд конфіскував у росіянина успадковані земельні ділянки на Хмельниччині

  • Громадянин рф отримав за заповітом три ділянки землі на кілька гектарів.
  • Суд конфіскував їх та передав державі.

Суд на Хмельниччині ух­ва­лив кон­фіску­ва­ти у влас­ність дер­жа­ви три зе­мель­ні ді­лян­ки, які на­ле­жали гро­ма­дя­ни­но­ві ро­сій­ської фе­де­ра­ції.

Про це стало відомо з вироку від 23 квітня 2024 року.

Як ідеться у рішенні суду, росіянин отримав у спадщину за заповітом зе­мель­ні ді­лян­ки пло­щею 1,8531 га, 1,9154 га та 2,01 га на те­ри­то­рії Кам’янець­-По­діль­сько­го району. Пра­во влас­ності на ці ді­лян­ки іноземець за­ре­єс­тру­вав на себе у 2018 ро­ці. До того земля пе­ре­бу­ва­ла в орен­ді аг­ро­то­ва­рис­тва

Прокурор за­ува­жив, що від­по­від­но до Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни зем­лі сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го приз­на­чен­ня, прий­ня­ті у спад­щи­ну іно­зем­ця­ми, а та­кож осо­ба­ми без гро­ма­дянс­тва, про­тя­гом ро­ку мають бути від­чу­жен­і. А, оскільки росіянин не продав цю землю та не позбувся її іншим способом, то суд зобов’язаний її конфіскувати у влас­ність дер­жа­ви та продати на торгах.

Суд розглянув спра­ву і підтримав заяву про­ку­ро­ра – кон­фіскувати зем­лі.

«Кон­фіско­ва­на зе­мель­на ді­лян­ка за рі­шен­ням су­ду під­ля­гає про­да­жу на зе­мель­них тор­гах», йдеться у рішенні.