Дівчина із Польщі приїхала оперуватися у Хмельницький

  • У Хмельницькій обласній лікарні зробили пересадку нирки дівчині, яка обстежувалась у Польщі.

1 травня вперше у цьому році у хмельницькій лікарні зробили пересадку нирки. Оперували дівчину, яка лікувалась у Польщі.

Про це розповіли в урологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні.

Як кажуть в медичному закладі, про проб­ле­му з нир­ка­ми 24-річ­ній дів­чи­ні по­ві­до­ми­ли п’ять ро­ків то­му. Три­ва­лий час во­на вив­ча­ла всі мож­ли­вос­ті та ва­рі­ан­ти, про­хо­ди­ла об­сте­жен­ня у Поль­щі. Але про­вес­ти транс­план­та­цію все ж та­ки, при­їха­ла в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні.

«Нир­ку донь­ці від­дав рід­ний бать­ко. Опе­ра­ція три­ва­ла по­над п’ять го­дин і ми­ну­ла ус­пішно. І до­нор, і па­ці­єн­тка пе­ре­ве­де­ні в ре­ані­ма­цій­не від­ді­лен­ня, де за ни­ми спос­те­рі­га­ють лі­ка­рі», — кажуть в уро­ло­гіч­но­му від­ді­лен­ні.

Як зазначають у медзакладі, в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні все час­ті­ше звер­та­ють­ся па­ці­єн­ти не ли­ше з Хмель­ницько­го, об­ласті чи ін­шо­го ре­гі­ону, але й з-за кор­до­ну. Так, перед проведенням транс­план­та­ції нир­ки дівчині з Поль­щі, тут лі­ку­ва­ла­ся па­ці­єн­тка з Іс­па­нії.

«Це свід­чить про до­ві­ру до на­ших лі­ка­рів та ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень ко­ман­ди. Ад­же па­ці­єн­ти, які ви­їха­ли з вій­ною і за­раз по­вер­та­ють­ся в Ук­ра­їну, пе­ре­ко­на­ли­ся, що рі­вень як про­фе­сій­ний са­мих лі­ка­рів, так і за­без­пе­чен­ня на­шої лі­кар­ні не пос­ту­па­єть­ся, а іно­ді на­віть ви­щий, аніж у єв­ро­пей­ських кра­їнах», — заз­на­чає за­ві­ду­вач від­ді­лен­ня Олек­сій Під­мурняк.

Детальніше про це розповіли у матеріалі МТРК МІСТО.